Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Chờ xuất bản
Hướng dẫn viết bài

I. BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC
1. Các bài nghiên cứu cần được trình bày theo thứ tự sau:
(1) Tựa bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh đối với bài báo tiếng Việt, tựa bài báo tiếng Anh đối với bài báo tiếng Anh
(2) Tên của tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ tác giả chịu trách nhiệm về bài viết (địa chỉ gửi thư, email và điện thoại)
(3) Tóm tắt bài viết: Đối với bài báo tiếng Việt: Tóm tắt bằng Việt và Anh tối đa 250 từ cho mỗi tóm tắt; từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Tối đa 5 từ khóa: Sắp xếp theo thứ tự alphabetic từ khóa tiếng Việt, sắp xếp theo thứ tự alphabetic từ khóa tiếng Anh). Đối với bài báo tiếng Anh: Tóm tắt bằng tiếng Anh tối đa 250 từ, tối đa 5 từ khóa sắp xếp theo thứ tự alphabetic.
(4) Đặt vấn đề
(5) Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
(6) Kết quả và Thảo luận
(7) Kết luận
(8) Lời cảm ơn (nếu có)
(9) Tài liệu tham khảo (Sắp theo thứ tự alphabetic)
Bài viết trình bày theo các đề mục nội dung theo định dạng đính kèm
2. Bảng và Hình (Tables and Figure-artwork):
- Bảng phải trình bày rõ và dễ đọc (tránh bảng có nhiều nội dung, khó đọc, phức tạp, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman); nội dung trên bảng phải sửa được; bảng được đặt gần nội dung liên quan của bài viết.
- Hình có thể là hình chụp, hình vẽ, hình vẽ từ máy tính, sơ đồ,… Hình chụp phải rõ nội dung chính và độ phân giải ít nhất 300 dpi. Hình trích từ các báo cáo khác phải ghi chú nguồn và tác giả bài viết chịu trách nhiệm xin phép sử dụng hình của tác giả khác (nếu có).
- Sử dụng các thuật ngữ Hình 1, Hình 2,… và Bảng 1, Bảng 2,… để liệt kê thứ tự hình và bảng.
3. Trích dẫn (Citation in text): được thực hiện trực tiếp (hoặc trong ngoặc đơn), liệt kê theo thời gian.
- Dẫn liệu của một tác giả: (cách viết này áp dụng chung cho cách viết của đồng tác giả hoặc nhiều tác giả). Ví dụ: Theo Nair (1987), kỹ thuật canh tác…; hoặc, kỹ thuật túi khí...(Bùi Xuân An, 1986).
- Dẫn liệu của đồng tác giả thì phải liệt kê đủ hai tác giả, nối với nhau bằng liên từ . Ví dụ: East và West (1972) đã phát triển một kỹ thuật có giá trị…. Không được phép dùng dấu “&” thay cho từ “và” trong bài viết.
- Dẫn liệu nhiều hơn hai tác giả: chỉ cần nêu tên tác giả thứ nhất và ctv, năm.. Ví dụ: Kang và ctv, 1984 … giúp duy trì lượng hữu cơ và độ phì trong đất.
- Dẫn liệu đồng thời nhiều tác giả khác nhau: phải liệt kê đủ các tác giả và phân biệt nhau bằng dấu chấm phảy (;) và lưu ý các trường hợp sau:

  • Cần liệt kê theo thứ tự thời gian (năm cũ liệt kê trước, năm mới liệt kê sau). Ví dụ: Có nhiều loại mô hình thủy lợi… (Mahbub và ctv, 1975; Kraazt, 1977).
  • Khi 2 tác giả cùng năm thì liệt kê theo thứ tự chữ cái của HỌ. Ví dụ: Chăn nuôi heo…(Lê Thanh Hải, 1994; Trần Thế Thông và ctv., 1994; Whittemore và ctv., 1994).

4. Các thuật ngữ:
- Đối với thuật ngữ, côn trùng, động vật và vi sinh vật phải dùng tên kép Latinh (viết in nghiêng, chữ cái đầu tiên viết hoa) (Vd: Garcinia mangostana Linn.). đối với các thuật ngữ về đất, có thể sử dụng hệ thống phân loại quốc tế (FAO – UNESCO) hoặc hệ thống phân loại của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
- Đối với thuật ngữ liên quan đến Hóa học, sử dụng “TCVN 5530-2010: Thuật Ngữ Hóa Học - Danh Pháp Các Nguyên Tố Và Hợp Chất Hóa Học”.
5. Đơn vị đo lường
Đơn vị của các số liệu trong bài cần phải theo hệ thống đơn vị quốc tế – hệ IS. Sử dụng số mũ cho đơn vị thay cho dấu chia (/) (Vd: 10 g.m-2). Nếu số liệu được phân tích thống kê phải ghi rõ mức ý nghĩa.
Cụ thể:
- Chiều dài, diện tích, thể tích: mm, cm, km, mm2, cm2, m3, μL, mL, L,…
- Khối lượng: g, kg, ng, μg, mg, kg, t, Da, kDa,…
- Nồng độ: nM, μM, mM, M, %, μg/L, mg/L, g/L,..
- Đơn vị đo lường: viết tách số một khoảng (space bar) (ví dụ: 5 L, 5 kg, 5 ppm,…) nhưng % thì viết liền (ví dụ: 5%)
- Số thập phân phải dùng dấu phẩy và số từ hàng ngàn trở lên thì dùng dấu chấm.
- Phương pháp dùng số thập phân căn cứ vào mức độ đo lường của phương pháp nghiên cứu.
Ví dụ: Nếu đo hay cân được 2 số lẻ thì có thể dùng đến 2 số lẻ nhưng không dùng hơn 2 số lẻ. Thông thường thì dùng phương pháp chính xác 1% nghĩa là nếu phần số nguyên là hàng đơn vị (từ 1-9) dùng 2 số thập phân; nếu là hàng chục (từ 10-99) thì dùng 1 số thập phân và nếu hàng trăm trở lên (≥100) thì không dùng số thập phân.
6. Cách trình bày tài liệu tham khảo
Gồm tất cả các tác giả với công trình có liên quan đã được trích dẫn trong bài viết:
- Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt, tiếng nước ngoài chung nhau và thứ tự theo HỌ tác giả. Nếu hai tài liệu cùng HỌ thì thứ tự sẽ căn cứ vào HỌ của đồng tác giả thứ hai, cứ thế đến đồng tác giả thứ ba…. Nếu hai tài liệu có cùng một tác giả, cùng năm công bố và cùng nguồn gốc thì phân biệt bằng chữ cái a, b, c ngay sau năm công bố (theo thứ tự số của tạp chí hoặc tháng công bố).
- Tác giả người Việt và tài liệu tiếng Việt: ghi đầy đủ Họ, Họ đệm và Tên.
- Tác giả người nước ngoài và tài liệu tiếng nước ngoài ghi đầy đủ Họ (không có dấu phẩy theo sau), tiếp theo ghi chữ viết tắt của Họ đệm (có dấu chấm) và Tên (dấu chấm và dấu phẩy liền sau đó).
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học: ghi đầy đủ Tên tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo. Tên tạp chí Volume (Số Tạp chí): số trang của bài báo.
- Sách: phải ghi rõ Tên tác giả, năm xuất bản. Tên sách đầy đủ (kể cả tựa con nếu có) (được in nghiêng); và người biên tập (nếu có), Volume (nếu có). Lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản và nơi xuất bản, số trang đã tham khảo hoặc số trang của cuốn sách nếu tham khảo toàn bộ.
- Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học: ghi rõ Tên tác giả, năm. Tên bài báo cáo. Tên quyển tập san hội nghị (được in nghiêng) ngày và địa điểm tổ chức hội nghị. (Tác giả hiệu đính). Tên nhà xuất bản hoặc tổ chức có bản quyền, trang tham khảo.
- Luận văn tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ: ghi rõ Tên tác giả, năm hoàn thành. Tên luận văn. Loại luận văn. Tên trường Đại học nơi học và bảo vệ, nước.
- Sách dịch: ghi rõ Tên tác giả, năm. Tên sách (được in nghiêng) (Tác giả dịch). Tên nhà xuất bản, thành phố, nước, trang tham khảo.
- Tác giả là các Hiệp hội hoặc Tổ chức: ghi rõ Tên tác giả, năm. Tên sách hoặc tên tài liệu (được in nghiêng). Tên nhà xuất bản, thành phố, nước, trang tham khảo.
- Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet: ghi rõ Tên tác giả, tựa đề tài liệu, cơ quan (nếu có), ngày, tháng, năm lúc truy cập.
II. BÀI THÔNG BÁO KHOA HỌC
1. Bài viết bằng tiếng Việt có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và Anh. Trang đầu của bài viết phải có các phần như: tên bài viết, tên của tác giả hay nhóm tác giả, địa chỉ của tác giả, địa chỉ của tác giả chịu trách nhiệm về bài viết (địa chỉ gởi thư, email và điện thoại). Tóm tắt bài viết tiếng Việt và Anh khoảng 200 từ.
2. Bài viết không cần phải cấu trúc như một bài viết truyền thống; bài viết gồm các nội dung chính như: (1) tóm tắt, (2) đặt vấn đề, (3) kết quả và thảo luận, (4) lời cảm ơn và (5) tài liệu tham khảo.
3. Bài viết nên hạn chế dùng nhiều bảng, hình và tài liệu tham khảo.
4. Phương pháp trình bày hình, bảng, tài liệu tham khảo, tên khoa học,…giống như cách viết bài báo khoa học.
III. BÀI TỔNG QUAN
1. Bài viết bằng tiếng Việt có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và Anh. Trang đầu của bài viết phải có các phần như: tên bài viết, tên của tác giả hay nhóm tác giả, địa chỉ của tác giả, địa chỉ của tác giả chịu trách nhiệm về bài viết (địa chỉ gửi thư, email và điện thoại). Tóm tắt bài viết tiếng Việt và Anh khoảng 200 từ.
2. Bài viết không cần phải cấu trúc như một bài viết truyền thống; bài viết gồm các nội dung chính như: (1) tóm tắt, (2) đặt vấn đề, (3) nội dung, (4) lời cảm ơn và (5) tài liệu tham khảo.
3. Phương pháp trình bày hình, bảng, tài liệu tham khảo, tên khoa học,…giống như cách viết bài báo khoa học.

.

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN5530:2010 (Thuật ngữ hóa học - Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học)

 

 
 
Vui lòng chờ...