Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí

Tên tiếng Việt: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

Tên tiếng Anh: Journal of Agricultural Science and Technology

Mã số ISSN: 1859-1523

Trụ sở tòa soạn: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, khu phố 6, phường Linh Trung quận Thủ Đức.

Điện thoại: 02838963340; Fax: 02838960713

Website: http://www.journal.hcmuaf.edu.vn Email: tckhnln@hcmuaf.edu.vn

Tôn chỉ mục đích hoạt động

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông lâm nghiệp;

2. Công bố các công trình nghiên cứu khoa học về nông lâm nghiệp nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu giảng dạy của nhà Trường;

3. Thông tin, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học về nông lâm nghiệp.

Định kỳ xuất bản và phát hành

1. Thể thức xuất bản:

Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh.

Kể từ năm 2016, kỳ hạn xuất bản: 06 kỳ/01 năm (trong đó, có 02 kỳ xuất bản bằng tiếng Anh).

Khuôn khổ: 20cm x 28,5cm

Số trang: ~120 trang

Số lượng 1.000 bản/kỳ

Nơi in: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tạp chí xuất bản 6 số mỗi năm. Thời gian xuất bản mỗi số vào khoảng tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 hàng năm. Mỗi số định kỳ đăng tải 10 - 20 bài báo.

3. Các số đặc biệt phải được đăng ký trước và được Ban biên tập thông qua và đưa vào kế hoạch xuất bản hàng năm. Số đặc biệt được xuất bản thay cho số định kỳ phát hành nếu được phê duyệt. Trong một số trường hợp, nếu hội nghị hội thảo có nguồn kinh phí (thẩm định và xuất bản) thì có thể được xem xét xuất bản số đặc biệt riêng không tính trong kỳ xuất bản.

4. Nộp lưu chiểu và phát hành

a) Nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Thư viện Trường, Cục Báo chí;

b) Phạm vi phát hành trong cả nước (Qua Bưu điện và tự phát hành);

c) Đăng tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh của bài báo trên website Tạp chí Khoa học học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (http://www.journal.hcmuaf.edu.vn) của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung xuất bản

Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học quản lý về lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, phát triển nông thôn, các lĩnh vực liên quan các ngành đào tạo của trường.

Nguyên tắc hoạt động

Tạp chí hoạt động theo quy định của Luật Báo chí và tuân thủ các quy định Hội Nhà báo Việt Nam.

Các thành viên của ban biên tập, nhân viên tòa soạn chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công, bố trí công tác và làm việc tuân thủ theo quy định chung của Trường.

 

 
 
Vui lòng chờ...