Đăng nhập
 

Lý lịch khoa học

Chi tiết lý lịch khoa họcBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
LÝ LỊCH KHOA HỌC
Áp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy tại
Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 
Họ và tên
Năm sinh
(dd/mm/yyyy)
Học hàm

Học vị

Giới tính

Chức vụ hành chính
CMND

Chuyên ngành
Tên phòng, khoa, bộ môn
Tên cơ quan công tácTrường Đại học Nông lâm TPHCM
Địa chỉ cơ quanKhu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cố định(Điện thoại đơn vị)Di động

Email(Email trường - Bắt buộc)Fax

Email cá nhân 
Số tài khoản ngân hàng 
Mở tại ngân hàng 
Tên chi nhánh ngân hàng 
2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 
Quá trình đào tạo
Thời gian
Tên cơ sở đào tạo
Chuyên ngành
Học vị
Các khóa đào tạo khác (nếu có)
Năm cấp
Tên cơ sở đào tạo
Tên khóa đào tạo
Văn bằng/Chứng chỉ 
    
    
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 
Thời gian
Cơ quan công tác
Địa chỉ & điện thoại
Chức vụ
4. NGOẠI NGỮ(Nhận xét theo các mức: A - Yếu; B - Trung bình; C - Khá; D - Thành thạo)

 
Ngoại ngữ
Nghe
Nói
Đọc
Viết
Tiếng Anh


hoặc

Chứng chỉ Quốc tế (cụ thể loại chứng chỉ, số điểm, năm cấp)

......................................................................................

......................................................................................

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 
STT
Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công nghệ

Cơ quan tài trợ
kinh phí

Thời gian
Thực hiện
Vai trò
(Chủ nhiệm/Tham gia)
1 
2 
3
4
5
6
7
8
5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

 
STT
Tên tác giả

Năm
công bố

Tên công trình
Tên tạp chí
NXB/Số,
Tập, Trang
công trình
ISSN/ISBNĐính kèm
minh chứng
(Có/Không)
Ghi
chú
1
Bài báo ISI
1.1    
1.2
   
1.3
       
1.4
       
1.5
       
2
Bài báo quốc tế khác
2.1
       
2.2       
2.3       
2.4       
2.5       
3Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia
3.1       
3.2       
3.3       
3.4       
3.5       
4Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế
4.1       
4.2       
4.3       
4.4       
4.5       
5Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
5.5       
5.3. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

- Số lượng tiến sĩ đã hướng dẫn: .....................................................................................................................

- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: ....................................................................................................

- Số lượng thạc sĩ đã hướng dẫn: .....................................................................................................................

Thông tin chi tiết:

 
STTTên luận án của nghiên cứu sinh
(Chỉ liệt kê những trường hợp
đã bảo vệ thành công)

Vai trò hướng dẫn
(Chính/Phụ)

Tên nghiên cứu sinhThời gian đào tạo
1    
2    
3    
4    


5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn

5.4.1 Lĩnh vực nghiên cứu chính: .....................................................................................................................

5.4.2 Từ khóa: ....................................................................................................

6. KHEN THƯỞNG
(Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học)

 
 
Vui lòng chờ...