Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 2 - Năm 2019(2019) Trang: 12-18
Tải về

Nghiên cứu này nhằm ước lượng mức sẵn lòng trả cho mỗi m3 nước sạch của hộ dân ở khu vực nông thôn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nơi sắp có nước sạch phục vụ sinh hoạt. Đồng thời nghiên cứu cũng xác định xác suất và các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng trả với một mức giá bằng hay cao hơn 6.500 đồng cho mỗi m3 nước sạch. Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingent valuation method) theo thể thức nhiều mức giá (bidding game) từ 5.000 đồng đến 9.000 đồng cho mỗi m3 nước sạch được sử dụng để phỏng vấn đối với 120 hộ dân ở huyện Càng Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, mức giá mà hộ dân sẵn lòng trả trung bình là 6.200 đồng cho mỗi m3 nước sạch. Bên cạnh đó, chỉ có khoảng 32% hộ dân sẵn lòng trả với mức giá 6.500 đồng hay cao hơn cho mỗi m$^{3}$ nước sạch. Yếu tố thu nhập ảnh hưởng thuận chiều, trong khi quy mô nhân khẩu của hộ dân ảnh hưởng nghịch chiều đến mức sẵn lòng trả đối với mức giá 6.500 đồng hay cao hơn cho mỗi m3 nước sạch. Nghiên cứu này đề xuất nhà cung cấp xem xét gia tăng định mức lượng nước tối thiểu lên 10 m3/tháng thay vì chỉ 4 m3/tháng cho mỗi hộ gia đình tương ứng với mức giá tối thiểu 5.700 đồng cho mỗi m3 nước sạch sử dụng.

 

 
 
Vui lòng chờ...