Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Tạp chí NN & PT
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 4 - Năm 2019(2019) Trang: 42-50
Tải về

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của 3 loại thức ăn và 3 mật độ thức ăn khác nhau đến việc ương ấu trùng cá bớp trong hệ thống bể composite tại Trung tâm Giống hải sản cấp I Ninh Thuận giai đoạn từ 6 - 25 ngày tuổi. Thí nghiệm được thực hiện theo kiểu 2 nhân tố 3 x 3 [loại thức ăn: 100\% Copepoda (Cop), 100% Nauplius của Artemia (Art) và 50% Copepoda + 50% Nauplius của Artemia; mật độ thức ăn: 5 - 10 con/mL, 10 - 15 con/mL và 15 - 20 con/mL]. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần.


Kết quả sau đợt ương cho thấy các chỉ tiêu về môi trường trong các nghiệm thức đều được giữ ổn định trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng cá bớp. Không có sự khác biệt tăng trưởng về chiều dài khi ấu trùng cá bớp ăn các loại thức ăn với các mật độ thức ăn khác nhau (P <  0,05). Loại thức ăn 100% Art và lượng thức ăn 15 - 20 con/mL cho tăng trưởng cao nhất, trong khi loại thức ăn 100% Cop và lượng thức ăn 5 - 10 con/mL cho trọng lượng thấp nhất. Không có sự khác biệt tăng trưởng về trọng lượng khi thay đổi đồng thời loại và lượng thức ăn (P <  0,05). Tỉ lệ sống ấu trùng cá bớp cao nhất ở loại thức ăn 100\% Cop và lượng thức ăn 15 - 20 con/mL và thấp nhất ở loại thức ăn 100% Art và lượng thức ăn 5 - 10 con/mL. Tuy nhiên, khi thay đổi đồng thời loại và lượng thức ăn sống thì không có sự khác biệt về tỉ lệ sống (P < 0,05).

 

 
 
Vui lòng chờ...