HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

QUẢN LÝ TẠP CHÍ


  • Hướng dẫn dành cho tác giả
  • Xem Tải PDF
  • Hướng dẫn dành cho cán bộ thẩm định
  • Xem Tải PDF
  • Hướng dẫn dành cho trưởng tiểu ban
  • Xem Tải PDF